MAU BIEN BAN HOP THI DAU KHEN THUONG

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Phuong (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:58' 28-05-2011
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 765
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo dục&Đào tạo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
trường th CS Nguyễn Bá Ngọc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoà Bình, ngày 24 tháng 5 năm 2011


Trích Biên bản
họp bình xét thi đua - khen thưởng
năm học 2010 - 2011

Thời gian: 01 ngày. Từ 8 giờ 00 phút, ngày 24 /5/2011
Địa điểm: Văn phòng Hội đồng trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thành phố Hoà Bình tổ chức họp bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với nhà trường và các cá nhân năm học 2010 – 2011
Thành phần dự họp:
1. Bà Hoàng Lệ Châu Hà - Hiệu trưởng - CT Hội đồng TĐ-KT
2. Bà Nguyễn Thị Phương - Phó Hiệu trưởng - Phó CT Hội đồng TĐ
3.Ông Nguyễn Quốc Khởi - Chủ tịch Công đoàn - Uỷ viên
4. Bà: Hoàng Thị Tuyên - Thư ký Hội đồng - TTCM - Uỷ viên
5. Bà Nguyễn Thị Xuân Phương - Tổ trưởng chuyên môn - Uỷ viên
6. Bà Ngô Thị Thu Hiền - TPT Đội - Uỷ viên
Chủ trì: Bà Hoàng Lệ Châu Hà - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua ,khen thưởng của nhà trường.
1. Các căn cứ bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với nhà trường và các cá nhân:
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhà trường thông qua các nội dung có liên quan đến việc bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân theo các văn bản sau đây:
Căn cứ Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Thi đua - Khen thưởng và Luật số 47/2005/QH11 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đôi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ; Thông tư số 21/2008/TT-BGD&ĐT ngày 22/4/2008 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua – khen thưởng ngành giáo dục;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT thành phố Hoà Bình về công tác thi đua – khen thưởng;
Căn cứ đăng ký thi đua của nhà trường, của từng cán bộ, giáo viên và mức độ hoàn thành nhiệm vụ các năm học trước và trong năm học 2010-2011, có so sánh, đối chiếu thành tích;2. Kết quả xét đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (trích):
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - Thành phố Hòa Bình căn cứ đăng ký thi đua đầu năm học; căn cứ vào những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong năm học 2010- 2011 và nhất trí đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng c