MẪU BIÊN BẢN HỌP PHHS

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Phuong (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:40' 01-06-2013
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH
CUỐI NĂM HỌC 2012 – 2013

I. Thời gian: ……………………………………………………………………………..
II. Địa điểm:………………………………………………………………………………
III. Thành phần: 1.GVCN(ChủToạ):............................................................................................................... 2.BGH nhà trường: ………………………………………………………………………
3. Phụ huynh học sinh lớp: …………..
Tổng số phụ huynh Có mặt
Vắng(Lí do):
IV.Nội dung
1.Thông báo tình hình chung của trường trong năm học 2012 – 2013
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. GVCN nhận xét, đánh giá kết quả từng học sinh, chất lượng hai mặt giáo dục học sinh của lớp
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(Phụ huynh xem bài kiểm tra học kỳ và ký xác nhận đã xem bài vào cuối bài kiểm tra )
3. GVCN đánh giá các hoạt động khác của lớp ( Tham gia các hoạt động phong trào, đóng góp thu nộp của lớp)


4.. Phương hướng năm học 2013 -2014


...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

5. Đại diện chi hội phụ huynh thông báo tình hình hoạt động của hội cha mẹ học sinh trong năm học 2012 – 2013:

6. Ý kiến phát biểu xây dựng và thảo luận của phụ huynh:
a.Về nề nếp :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b.Về học tập:
..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………......................
c.Học bồi dưỡng, phụ đạo học sinh trong hè: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………............…..........
d.Các hoạt động khác:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
7. Ý kiến phát biểu và chỉ đạo của BGH nhà trường (nếu có)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
V. Kết luận chung
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
Cuộc họp kết thúc vào hồi ................giờ ................phút cùng ngày
Giáo viên chủ nhiệm Đại diện phụ huynh học sinh