KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Phuong (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:18' 21-08-2013
Dung lượng: 96.0 KB
Số lượt tải: 687
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ NGỌC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 05 tháng 8 năm 2013


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Phương Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Chức vụ: ………………………
I. Mục tiêu của việc BDTX:
1. Việc học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng mình.
II. Nội dung BDTX:
1. Khối kiến thức bắt buộc: 60 tiết/ năm học
a. Nội dung bồi dưỡng 1 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học
+ Học tập chỉ thị nhiệm vụ năm học của BGD&ĐT ; Sở GD&ĐT ; Phòng GD&ĐT
+ Học tập về thông tư số 26/2012/TT –BGD ĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
+ Học tập Thông tư 31/2011/TT-BGD&ĐT ngày 08/8/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở
+ Học tập về Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm thoe Thông tư số 12/2011/TT- BGDDT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng BGD
+ Học tập về chỉ thị số 40 ?2008 ?CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2009 của BGD&ĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp của giáo viên THCS ;
+ Thông tư số 47/2012/TT_BGD&ĐT ngày 07/12/2012 của BGD&ĐT ban hành quý chết công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp hpcj đạt chuẩn quốc gia 
b.Nội dung bồi dưỡng 2 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
Căn cứ vào hướng dẫn việc thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáo viên của Sở GD&ĐT Hòa Bình và của phòng GD&ĐT thành phố Hòa Bình xét nhu cầu của bản thân trong công tác tự học, tự bồi dưỡng. Tôi đăng ký được bồi dưỡng hai chủ đề 
+ Tập huấn về công tác đổi mới công tác chỉ đạo các hoạt động chuyên môn trong trường THCS
+ Tập huấn đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường THCS qua nghiên cứu bài học
2. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3 (khối kiến thức tự chọn, thời lượng: 60 tiết/năm học):
Căn cứ chương trình BDTX của cấp học (ban hành kèm theo các Thông tư số 31 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT) .
Căn cứ vào công văn số 318/KH_PGD&ĐT –TrH ngày 07/7/2013 của Phòng giáo dục và Đào tạo về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS năm học 2013 – 2014; Công văn số 340/PGD&ĐT-TrH ngày 26/7/2013 của PGD&Đt thành phố về kế học tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên sau hè năm 2013; Căn cứ vào kế hoạch của Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc và căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân tôi lựa chọn 4 môđun /15 modun sau thuộc khối kiến thức tự chọn của cấp THCS để bồi dưỡng trong năm học là môđun: 17; 18; 23; 24
Mã môđun
Tên và nội dung môđun
Mục tiêu bồi dưỡng

THCS
17
Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng
3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng

Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng

THCS
18
Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực
2. Các phương